Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: План заходів МОЗ України, спрямований на запобігання та виявлення корупції (19.02.2016)

ПОГОДЖУЮ
Т.в.о. Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики
В.О.СІГРІЯНСЬКА
19.02.2016
ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр охорони здоров'я
України
О. КВІТАШВІЛІ

 

ПЛАН

заходів МОЗ України, спрямований на запобігання

та виявлення корупції


п/п
Зміст заходу Відповідальні
виконавці
Термін виконання
1. Здійснювати контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу підлеглими працівниками. Організувати роботу, спрямовану на запобігання та виявлення корупції. Керівники структурних підрозділів МОЗ України;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України;
керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій
постійно
2. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, звернувши особливу увагу на роз'яснення кандидатам на заміщення вакантних посад вимог законів України "Про запобігання корупції" та "Про державну службу". При проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків ураховувати дотримання ними вимог вказаних актів. Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України;
Управління кадрової політики та освіти;
структурні підрозділи з питань охорони здоров'я
обласних, Київської міської державних адміністрацій
постійно
3. Забезпечити утворення та функціонування (визначення) уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та закладах, які належать до сфери управління МОЗ України та подати відповідну оновлену інформацію до Відділу внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків. Керівники підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління МОЗ України до 01 березня 2016 року
4. Забезпечувати проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті МОЗ України відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", а також проведення заходів, передбачених Законом України "Про очищення влади". Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України; постійно
5. Згідно з вимогами Закону України "Про запобігання корупції" забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад, відомостей про працюючих у цих установах близьких осіб та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих працівників. Запобігати прийняттю на службу осіб, у яких у зв'язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів. Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України;
Управління кадрової політики та освіти;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
6. Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції". Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України;
Управління кадрової політики та освіти;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
7. Забезпечувати контроль за щорічним поданням працівниками декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі декларація), а також подання декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. Проведення перевірки декларацій на предмет їх своєчасного подання, наявності конфлікту інтересів. Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України;
Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
8. Надавати допомогу в заповнені декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру працівникам апарату МОЗ України, підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління МОЗ України Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України;
Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
9. Забезпечувати своєчасне надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, декларацій для здійснення перевірки достовірності зазначених у них відомостей. Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
10. Забезпечувати організацію підвищення кваліфікації державних службовців МОЗ України з питань запобігання та виявлення корупції. Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України; постійно
11. Організовувати проведення та проводити роз'яснювальну роботу щодо застосування антикорупційного законодавства. Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків;
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
12. Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності МОЗ України, підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління МОЗ України та сприяти їх усуненню відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків;
керівники підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
13. Забезпечувати вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Структурні підрозділи МОЗ України;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
14. Затвердити перелік посад з підвищеним корупційним ризиком. Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України;
Управління кадрової політики та освіти;
Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
до 15 лютого 2016 року
15. Забезпечувати розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із Законом України "Про запобігання корупції". Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства;
Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України;
Управління кадрової політики та освіти;
Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків,
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
у разі надходження
16. Забезпечувати ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
17. Проводити службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950. Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків; у разі виявлення таких фактів
18. Залучати працівників Відділу внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків до внутрішнього аудиту МОЗ України, підприємств, установ та закладів, що належать до сфери управління МОЗ України в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства. Управління аудиту та аналітики за потребою
19. У разі виявлення при проведенні внутрішніх аудитів у діях підконтрольних об'єктів ознак шахрайства, фактів нецільового використання коштів, розкрадання державного майна, матеріали аудитів передавати до Відділу внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків. Управління аудиту та аналітики у разі виявлення таких фактів
20. Забороняється втручання у діяльність Відділу внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків (далі – Відділ) під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань. Заступники Міністра;
керівники та працівники структурних підрозділів МОЗ України;
керівники та працівники підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
21. Забезпечувати присутність представників Відділу внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків на нарадах щодо підведення підсумків роботи структурних підрозділів МОЗ України та підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління МОЗ України Заступники Міністра;
керівники структурних підрозділів МОЗ України
постійно
22. Брати участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються МОЗ України, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків постійно
23. Проводити за участю керівництва МОЗ України прес-конференції, наради, семінари, засідання круглого столу, брифінги, "гарячі" телефонні лінії із запрошенням представників засобів масової інформації, громадських організацій, регулярно висвітлювати у засобах масової інформації актуальні питання розвитку системи охорони здоров'я України. Структурні підрозділи МОЗ України постійно
24. Забезпечувати ефективну роботу Приймальної громадян з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення, своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти щодо порушення вимог законодавства, вживати заходів щодо недопущення порушення Закону України "Про звернення громадян". Структурні підрозділи МОЗ України;
керівники підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
25. Розглядати в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників МОЗ України, підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ України, до вчинення корупційних правопорушень. Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків;
структурні підрозділи МОЗ України;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
26. Здійснювати методичне керівництво проведенням заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції, координувати роботу, аналізувати та узагальнювати інформацію стосовно виконання законів України із зазначених питань державними службовцями Міністерства. Перший заступник Міністра охорони здоров'я України постійно
27. Згідно з основними напрямами діяльності Міністерства вносити необхідні корективи в організацію роботи та вживати заходів щодо усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України, Міністерством юстиції України, Державною фінансовою інспекцією України, Нацдержслужбою, органами прокуратури, СБУ, МВС, ДПА та зазначених у запитах, листах народних депутатів України, актах Ради національної безпеки і оборони України щодо забезпечення виконання вимог законодавства України з питань запобігання і протидії корупції. Перший заступник Міністра;
заступники Міністра;
заступник Міністра – керівник апарату;
керівники структурних підрозділів МОЗ України
постійно
28. Продовжити роботу щодо підвищення ефективності та якості надання адміністративних послуг і розміщення на офіційному веб-сайті інформації про адміністративні послуги, які надаються Міністерством. Департамент громадського здоров'я;
Управління ліцензування та якості медичної допомоги;
Управління фармацевтичної діяльності та якості
фармацевтичної продукції;
Управління кадрової політики та освіти.
постійно
29. Забезпечувати оприлюднення та своєчасне оновлення інформації про діяльність Міністерства та його посадових осіб на офіційному веб-сайті МОЗ України, в тому числі інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг та проектів нормативно-правових актів, що видаються Міністерством з метою їхнього обговорення з громадськістю. Керівники структурних підрозділів постійно
30. Забезпечувати своєчасне подання до Міністерства юстиції України та Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики інформації про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики. Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків у встановлені терміни
31. Вживати заходів щодо запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних правопорушень у регіонах. Структурні підрозділи МОЗ України постійно
32. Забезпечувати дотримання вимог законодавства при проведенні закупівель лікарських засобів, медичних виробів, обладнання та інших товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету та прозорість у їх проведенні. Департамент фінансово-ресурсного забезпечення;
Медичний департамент
постійно
33. Забезпечувати дотримання вимог законодавства під час розробки вихідних даних та підготовки інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівліз метою проведення Комітетом з конкурсних торгів МОЗ України процедур державних закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до потреб в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах та досягнення визначених результативних показників державних програм та централізованих заходів. Члени комісій МОЗ України з розробки вихідних даних,
члени постійних робочих груп МОЗ України з питань
профільного супроводу державних закупівель
постійно
34. Забезпечувати вжиття заходів щодо запобігання можливим фінансовим правопорушенням та контроль за збереженням державного майна. Департамент фінансово-ресурсного забезпечення;
керівники підприємств, закладів та установ,
які належать до сфери управління МОЗ України
постійно
35. Здійснювати постійний моніторинг за виконанням структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій заходів державних програм в галузі охорони здоров'я щодо ефективного використання лікарських засобів, медичних виробів, обладнання та апаратури, закуплених за державні кошти. Департамент фінансово-ресурсного забезпечення;
Медичний департамент;
Управління аудиту та аналітики
постійно
36. Забезпечувати виконання вимог наказу МОЗ України від 27.06.2013 № 561 "Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів, закуплених за кошти Державного бюджету України". Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я
обласних, Київської міської державних адміністрацій
постійно
37. Забезпечувати дотримання законодавства при розгляді ліцензійних справ суб'єктів господарювання, які мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та при проведенні акредитації закладів охорони здоров'я. Управління ліцензування та якості медичної допомоги постійно
38. Забезпечувати дотримання законодавства під час здійснення реєстрації лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів. Управління фармацевтичної діяльності та якості
фармацевтичної продукції;
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
постійно
39. Забезпечувати дотримання вимог законодавства при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань. Управління фармацевтичної діяльності та якості
фармацевтичної продукції;
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
постійно
40. Забезпечувати неухильне дотримання вимог законодавства щодо організації та проведення прийому студентів на 1 курс до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ ІV рівнів акредитації. Ректори вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів;
Управління кадрової політики та освіти
червень серпень поточного року
41. Забезпечити розроблення Плану заходів, спрямованого на запобігання та виявлення корупції на 2016 рік. Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я
обласних, Київської міської державних адміністрацій;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
до 15 лютого 2016 року
42. Забезпечити розроблення та затвердження антикорупційної програми відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків;
керівники підприємств, установ та закладів,
які належать до сфери управління МОЗ України
до 01 березня 2016 року
43. Звіт про стан виконання плану заходів МОЗ України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції, подавати до Відділу внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків. Структурні підрозділи МОЗ України,
підприємства, установи та заклади, які належать до сфери управління МОЗ України
звіт за І півріччя до 20 липня поточного року,
річний звіт до 15 грудня поточного року.

 
В.о. начальника Відділу внутрішньої безпеки,
оцінки та усунення корупційних ризиків

О. Левченко


Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/acorr_plan_20160219.html