20 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.12.2011 N
м.Київ


Повідомлення про оприлюднення

На публічне обговорення виноситься проект наказу МОЗ України "Про затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги", розроблений Міністерством охорони здоров'я України з метою отримання інформації про ефективність даної Методики для одержання додаткових джерел фінансування в закладах охорони здоров'я та інформації щодо підвищення рівня медичного забезпечення населення.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця на паперових та електронних носіях на адресу:

Міністерство охорони здоров'я України

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, Департамент фінансово-ресурсного забезпечення або e-mail kka@moz.gov.ua.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.


ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

_____________________________ м. Київ № ____________________

Про затвердження
Методики розрахунку
вартості медичної допомоги

На виконання Указу Президента України від 19.09.2007 № 895 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року "Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку вартості медичної допомоги (додається).

2. Директору Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Левицькому О.І.забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України - керівника апарату Калішенко Г.М.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.В.Аніщенко


АНАЛІЗ
регуляторного впливу щодо проекту
"Методики розрахунку вартості медичної допомоги"

Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

У зв'язку з багаточисельними зверненнями місцевих органів виконавчої влади до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства економічного розвитку торгівлі України стосовно неможливості реалізувати свої владні повноваження, надані постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" по встановленню вартості медичної допомоги, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров'я за відсутності затвердженої на державному рівні Методики їх розрахунку, виникла необхідність її розроблення.

Методика розрахунку вартості медичної допомоги розроблена з метою встановлення єдиних методологічних принципів розрахунку вартості медичної допомоги, яка надається закладами охорони здоров'я державної та комунальної форм власності за переліком послуг, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" (із змінами і доповненнями) і розроблена на підставі нормативно-законодавчої бази України, що діє в медичній галузі, Податкового кодексу, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати", Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та інших нормативних документів.

Методика застосовується при визначенні економічно обгрунтованої вартості (тарифів) закладами охорони здоров'я усіх форм власності.

Цілі запровадження

Методика розрахунку вартості медичної допомоги (далі - Методика) розроблена з метою встановлення єдиних підходів при розрахунках по визначенню вартості (тарифів) медичної допомоги для закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності для подальшого їх затвердження органами виконавчої влади, визначення бюджетних асигнувань при фінансуванні їх з усіх рівнів бюджету, контролю за їх ефективним та раціональним використанням, покращання результатів фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.

Встановлення вартості медичної допомоги, розробленої на підставі зазначеної Методики, дозволить закладам охорони здоров'я покрити витрати по її наданню та створити умови для надання якісних послуг.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Методикою запроваджуються єдині підходи по визначенню вартості (тарифів) медичної допомоги за переліком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 989 на економічно обґрунтованому рівні.

Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Методика застосовується для визначення економічно-обгрунтованої вартості медичної допомоги для встановлення конкретним закладом охорони здоров'я, виходячи із фактичних витрат, пов'язаних із їх наданням, тобто, встановлення вартості медичної допомоги на економічно обґрунтованому рівні.

Доопрацьований проект Методики оприлюднений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України для публічного обговорення.

 

Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Запровадження на державному рівні органами місцевого самоврядування вартості медичної допомоги за переліком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" (із змінами) на економічно обґрунтованому рівні та покращання фінансово-економічного стану закладів охорони здоров'я та зменшення фінансування їх з бюджету.

Визначення очікуваних результатів прийняття актів

Запровадження зазначеної Методики дозволить встановлювати вартість медичної допомоги, що надається лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров'я для кожного лікувального закладу, виходячи з конкретних умов надання послуг, дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти та покращить результати фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.

Обгрунтування запропонованого строку дії акта
(у разі обмеження цього строку)

Строк дії регуляторного акту не обмежено і залежить від економічних змін та реформ у медичній галузі.

Визначення показників результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

- врегулювання господарських відносин та /або адміністративних відносин між органом державної влади та суб'єктами господарювання;

- зростання доходної частини закладів охорони здоров'я;

- динаміка кількості суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія зазначеної методики;

- застосування страхової медицини.

Економічний і соціальний ефект

Запровадження Методики зачіпає інтереси закладів охорони здоров'я, державного бюджету та споживачів. Дозволить створити умови лікувальним закладам для надання якісних із застосуванням новітніх технологій медичних послуг, не потребує капітальних вкладень.

Інформація про спосіб оприлюднення

Проект методики оприлюднений в мережі Інтернет.

Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом одного місяця.

Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються як на електронну адресу kka@moz.gov.ua, так і на паперових носіях за вказаною адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського 7, Департамент фінансово-ресурсного забезпечення.

Заступник Міністра-
керівник апарату

Г.М. Калішенко

"__" __________ 2011р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги" розроблено на виконання Указу Президента України від 19.09.2007 № 895/2007 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року "Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України" та постанови від 22.06.2011 № 667 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України.

Проектом наказу затверджується Методика розрахунку вартості медичної допомоги, яка дасть можливість урегулювати питання щодо надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних закладах освіти та науково-дослідних установах" (із змінами і доповненнями).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлено з метою встановлення єдиних методологічних принципів розрахунку вартості медичної допомоги, яка надається закладами охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, закріплення норм законодавства, що стосуються питань організації господарської діяльності в закладах охорони здоров'я, можливістю одержання медичними закладами додаткових джерел фінансування і підвищення рівня медичного забезпечення населення.

3. Правові аспекти

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.92 № 2801-XII;

Закон України "Про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.11 № 3611- VI;

Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92 № 2695-XII;

Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.93 № 3353-XII;

Закон України "Про судову експертизу" від 25.02.94 № 4038-XII;

Закон України "Про страхування" від 07.03.96 № 86/96- ВР;

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" від 23.09.99 № 1105-XIV;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI;

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України від 22.06.11 № 667;

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" від 17.09.96 № 1138.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з державного бюджету та додаткових витрат з боку Міністерства охорони здоров'я України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Державною інспекцією з контролю за цінами, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу "Про затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги" буде розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в галузі охорони здоров'я при організації господарської діяльності, дасть змогу залучити додаткові фінансові надходження до спеціального фонду державного бюджету, забезпечити рівні умови на ринку медичних послуг суб'єктів господарювання незалежно від форм власності.

Заступник Міністра-
керівник апарату

Г.М. Калішенко

"____"______________ 2011 р.Завантажити: dodatok_dn_20111221_p.rar ( 147.2 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка