18 листопада 2017 року
Розташування Гаряча лінія Графік прийому Порядок особистого прийому громадян

Контакти
Порядок особистого прийому громадян


  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
09 квітня 2014 року № 253

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 травня 2014 р. за № 483/25260

 

Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві охорони здоров'я України

 

Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1247 від 18.11.2016

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

2. Особистий прийом громадян здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до МОЗ України, відповідно до чинного законодавства.

3. Особистий прийом громадян проводиться у Приймальні громадян МОЗ України (далі - Приймальня громадян). Положення про Приймальню громадян затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

4. Особистий прийом громадян посадовими особами МОЗ України проводиться згідно з графіком, затвердженим Міністром охорони здоров'я України, виключно за попереднім записом.

Абзац перший пункту 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1247 від 18.11.2016

Графік прийому громадян містить дні та години прийому громадян посадовими особами МОЗ України та розміщується на офіційному веб-сайті МОЗ України та інформаційному стенді в приміщенні холу Приймальні громадян.

Графік складається таким чином, щоб прийом громадян проводився щоденно однією з посадових осіб МОЗ України.

У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

5. Запис громадян на прийом до Міністра охорони здоров’я України, першого заступника Міністра охорони здоров’я України проводиться у разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому заступником Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції та заступниками Міністра охорони здоров’я України.

Запис громадян на прийом до заступника Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції та заступників Міністра охорони здоров’я України проводиться у разі повторного звернення, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій та/або керівниками структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України відповідно до компетенції.

Порядок доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1247 від 18.11.2016

6. Прийом громадян проводиться у спеціально відведеному і обладнаному приміщенні Приймальні громадян.

Прийом громадян проводиться щодня з 9.00 до 16.00 (перерва - з 13.00 до 14.00), крім суботи, неділі та святкових днів, у приміщенні приймальні громадян за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 41, тел.: (044) 425-05-26.

Абзац другий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1247 від 18.11.2016

Вхід до Приймальні громадян - вільний.

Попередній запис на особистий прийом до керівництва Міністерства охорони здоров’я України здійснюється завідувачем приймальні громадян на підставі письмової заяви, що подається не пізніше ніж за три дні до дня прийому особисто до приймальні громадян або за допомогою онлайн-реєстрації за посиланням, розміщеним на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1247 від 18.11.2016

Адміністрування онлайн-реєстрації за посиланням, розміщеним на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України, здійснюється структурним підрозділом МОЗ України, на який покладено обов’язок організації роботи керівництва Міністерства (далі - Управління).

Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1247 від 18.11.2016

7. Приймальня громадян та Управління складають списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва МОЗ України, та подають матеріали, викладені у зверненнях громадян, для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів МОЗ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за три дні до прийому. Приймальня громадян та Управління не пізніше ніж за три дні до особистого прийому керівництвом МОЗ України повідомляють громадян про дату та час, на які запрошено цю особу, або про відмову в записі на особистий прийом за наявності підстав, визначених пунктом 8 цього Порядку, у телефонному режимі.

Структурні підрозділи МОЗ України, підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, надають інформацію в усному або письмовому вигляді про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до приймальні громадян та Управління не пізніше останнього дня, що передує дню прийому.

Не пізніше останнього дня, що передує дню прийому, списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, подаються приймальнею громадян посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

Порядок доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1247 від 18.11.2016

8. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, стосовно якого було прийнято рішення про припинення розгляду такого звернення відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян»;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

3) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством);

4) звернення без зазначення місця проживання та/або не підписане автором (авторами), та/або з якого неможливо встановити авторство.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надається відповідне роз’яснення.

Порядок доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1247 від 18.11.2016

9. Усні та письмові звернення громадян (пропозиції, заяви і скарги), подані на особистому прийомі, реєструються в Приймальні громадян відповідно до розділу ІІ Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ України від 09 квітня 2014 року № 253, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 року за № 482/25259.

У разі якщо під час особистого прийому громадянин представляє інтереси іншої особи, додатково надається документ, що посвідчує його повноваження.

На вимогу громадянина, який подав звернення до Приймальні громадян, на першому аркуші копії звернення проставляється реєстраційний штамп із зазначенням дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові.

10. Прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

11. Посадова особа МОЗ України під час особистого прийому громадян у межах власних повноважень розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення на поставлені громадянином питання посадова особа МОЗ України може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів МОЗ України або одержувати від них потрібну інформацію.

12. Питання, з якими звертаються громадяни, вирішуються безпосередньо на особистому прийомі. У разі коли вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються в тому самому порядку, що і у разі письмового звернення, відповідно до розділів ІІ та ІІІ Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ України від 09 квітня 2014 року № 253, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 року за № 482/25259. Про результати розгляду звернення громадянину за його бажанням повідомляється в письмовій або усній формі.

Після завершення особистого прийому письмові звернення щоденно передаються з Приймальні громадян до структурного підрозділу по роботі зі зверненнями громадян МОЗ України.

13. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося Міністром охорони здоров’я України або заступниками Міністра, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина завідувачем Приймальні громадян разом з представником структурного підрозділу МОЗ України, що є виконавцем попереднього звернення, вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога. У разі виникнення спірних питань при розгляді повторних звернень може залучатися представник юридичної служби МОЗ України для надання консультативної допомоги.

14. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує її обов’язки.

15. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

16. Приймальню громадян очолює завідувач Приймальні громадян.

17. Контроль за виконанням рішень і доручень за результатами розгляду звернень громадян, поданих на особистому прийомі, покладається на завідувача Приймальні громадян.

18. З метою оперативного розгляду питань, з якими звертаються відвідувачі до Приймальні громадян, завідувачу Приймальні громадян надається право підпису листів інформаційного характеру щодо організації громадянам консультацій та лікування у закладах і установах системи охорони здоров’я.

19. Завідувач Приймальні громадян здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щокварталу інформує про це керівництво МОЗ України та структурний підрозділ по роботі зі зверненнями громадян МОЗ України.

20. Особистий прийом громадян Міністром охорони здоров’я України у Кабінеті Міністрів України проводиться в приймальні Кабінету Міністрів України у третій понеділок парного місяця з 15.00 до 17.00, за адресою: м. Київ, Музейний провулок, 12, відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 924.

У разі відсутності Міністра охорони здоров’я України особистий прийом громадян проводять уповноважені ним посадові особи.

Попередній запис на особистий прийом до Міністра охорони здоров’я України проводиться у третій понеділок парного місяця з 10.00 до 13.00 завідувачем Приймальні громадян МОЗ України, за адресою: м. Київ, Музейний провулок, 12, приймальня Кабінету Міністрів України.

Після завершення особистого прийому у приймальні Кабінету Міністрів України письмові звернення передаються завідувачем Приймальні громадян до структурного підрозділу по роботі зі зверненнями громадян МОЗ України.

21. Під час прийому громадян фото-, відеозйомка та аудіозапис здійснюються представниками засобів масової інформації виключно за попередньою акредитацією, порядок якої визначено статтею 26 Закону України «Про інформацію».

Порядок доповнено новим пунктом 21 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1247 від 18.11.2016

 

В. о. директора Департаменту
інформаційно-організаційного та
документального забезпечення


Р. Лихотоп

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка