17 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Проект Концепції Загальнодержавної програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Концепція Загальнодержавної програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки"
Проект Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки"
Пояснювальна записка до проекту Концепції загальнодержавної Програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки"

 


КОНЦЕПЦІЯ
Загальнодержавної програми
"Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки"

1. Сучасний стан онкологічної допомоги населенню

Загальнодержавна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки" (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики ефективного розвитку системи спеціалізованої онкологічної допомоги населенню і запровадження європейських стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення. Протягом життя кожен третій-четвертий чоловік і кожна п'ята жінка можуть захворіти на рак. Рак є причиною більш як 15 відсотків усіх летальних випадків і поступається за цим показником лише серцево-судинним захворюванням. За оцінками ВООЗ, до 2020 року 20 мільйонів нових випадків захворювань на рак виявлятимуться щороку.

В Україні кожного року діагностується більше 150 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. В структурі захворюваності чоловічого населення провідні 5 місць займають злоякісні пухлини легень, шлунка, шкіри, передміхурової залози, прямої кишки (53,9% від усіх злоякісних пухлин). У жінок перші 5 місць займають: рак молочної залози, шкіри, тіла матки, шлунка, ободової кишки (53,4% від усіх злоякісних пухлин). За останнє десятиліття в Україні відзначається стійке зростання онкологічної захворюваності з 310,0 випадків на 100 тисяч населення у 1995 до 328,5 у 2004 році (у середньому на 0,6% щорічно). За розрахунками спеціалістів до 2020 року кількість тих хто вперше захворів на рак, в Україні може зрости до 200 тисяч. Рівень захворюваності населення України на злоякісні новоутворення коливається в Закарпатській області від 237,5 (на 100 тис.чол.), в Кіровоградській області до 430,8 та в м. Севастополі 467,3.

Майже 90 тисяч жителів України щороку помирають від раку, при чому 35 відсотків померлих від раку - особи працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається високим відсоток (38-40) онкологічних хворих, які помирають протягом одного року після встановлення діагнозу. У розвинених країнах світу цей показник не перевищує 30%.

Сьогодні в Україні проживає майже 800 тисяч людей, які в той чи інший час перенесли онкологічне захворювання.

Враховуючи високу суспільну значущість проблеми, у 2002 році було затверджено Державну програму "Онкологія" на 2002-2006 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 392). Збільшення фінансування галузі, передбачене цією Програмою, дозволило покращити стан забезпечення онкологічних хворих медикаментами та окремих онкологічних закладів лікувально-діагностичним обладнанням. У результаті цього зросла кількість охоплених спеціальним лікуванням онкологічних хворих (62,4% від числа вперше виявлених хворих), що, у свою чергу, забезпечило стабілізацію смертності від злоякісних новоутворень на рівні 184-190 випадків на 100 тисяч населення при постійно зростаючій захворюваності.

Причини виникнення проблем щодо онкологічної захворюваності в Україні

На ситуацію, яка склалася в Україні щодо онкології, негативно впливає ряд як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. При цьому проблеми що існують не обмежуються лише якістю надання, власне, медичної допомоги, а потребують зусиль спеціалістів різних галузей народного господарства, а саме:

- відсутність системи ефективного моніторингу забруднення навколишнього середовища канцерогенними речовинами та технологічних процесів, які до цього призводять, не дає змоги розробити систему ефективних регіонально диференційованих заходів первинної профілактики онкологічних захворювань;

- розпорошеність даних про онкоепідеміологічну ситуацію та стан навколишнього середовища у регіонах між різними відомствами, оскільки комплексний аналіз даних проводиться лише періодично при виконанні деяких наукових досліджень;

- відсутність заходів щодо профілактики виникнення онкозахворювань, формування розуміння в суспільстві та в окремого громадянина детермінант відносно ризиків розвитку онкопатології; необхідності здійснення самообстеження та профілактичних медичних оглядів;

- недостатнє бюджетне фінансування закупівлі витратних матеріалів, обладнання та реагентів дає змогу лише частково забезпечити онкологічних хворих медикаментами та витратними матеріалами відповідно до протоколів і стандартів та зумовлює соціальну напругу суспільства;

- не забезпечується вчасна заміна зношеного обладнання та закупівля сучасного медобладнання;

- недостатній рівень оснащення закладів охорони здоров'я діагностичним обладнанням та обладнанням, необхідним для здійснення оперативних втручань, променевої терапії, надання інтенсивної допомоги;

- обмежені можливості для здійснення санаторно-курортного лікування для осіб з онкологічною патологією, відсутність дієвої системи медико-соціальної реабілітації осіб, що завершили лікування;

- недосконала система психологічної, соціальної та правової підтримки осіб, хворих на злоякісні новоутворення, та їх сімей. Реінтеграція у суспільство хворих, що завершили лікування, ускладнена перенесеними фізичною та психологічною травмами, побічними ефектами лікування, тривалим "випадінням" з суспільства;

- незадовільне кадрове забезпечення психологами відділень, де лікуються особи, хворі на злоякісні новоутворення.

Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів з покращення якості первинної профілактики виникнення онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, забезпечення гарантованого державою рівня медичної допомоги, тривалості та якості життя онкологічних хворих.

Порівняльний аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми

Державна програма "Онкологія" на 2002-2006 роки", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.02 №392, обсяг фінансування якої становить у 2006 році 137 млн.грн., дала змогу підвищити рівень лікування онкологічних хворих та поліпшити якість їх життя. Однак цього недостатньо для розв'язання проблеми. Необхідно забезпечити лікувально-профілактичні заклади відповідним медичним обладнанням, розробити нові наукові підходи до лікування цієї категорії населення та вжити інших заходів, спрямованих на поліпшення ситуації, що склалась у сфері надання медичної допомоги онкологічним хворим.

Варіант 1. Збереження бюджетного фінансування медичної допомоги онкологічним хворим.

Одним з варіантів розв'язання проблеми є надання медичної допомоги особам, хворим на злоякісні новоутворення, шляхом забезпечення бюджетного фінансування в попередніх обсягах (120-150 млн.грн. щорічно), дозволить деякий час підтримувати основні показники медичної допомоги онкологічним хворим на рівні попередніх років.

Зношеність та моральна застарілість обладнання унеможливить встановлення точного діагнозу, зросте частота фатальних ускладнень лікування.

Такий варіант розв'язання проблеми не дозволить суттєво вплинути на рівень захворюваності населення, рівень ранньої діагностики онкологічних хворих і на рівень смертності населення від онкологічних захворювань.

Варіант 2. Збільшення бюджетного фінансування медичної допомоги онкологічним хворим.

Дозволить досягнути позитивних зрушень у вирішенні проблем, що стоять перед онкологічною службою України.

Покращання раннього виявлення злоякісних пухлин на рівня первинної мережі закладів охорони здоров'я, шляхом відновлення ефективної системи онкопрофоглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією, зменшення рівня дорокової летальності онкологічних хворих до 25-30%, зниження показників смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шейки матки, рак передміхурової залози) на 10-15%.

Забезпечення відповідного міжнародним стандартам рівня морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики новоутворень.

Ефективним шляхом розв'язання проблеми є виконання Програми, що дасть змогу удосконалити нормативно-правову базу, забезпечити взаємодію лікувально-профілактичних закладів та впровадження системного підходу до діагностики та лікування осіб, що страждають на злоякісні новоутворення; зменшити фінансове навантаження на родини пацієнтів; забезпечити відповідним обладнанням заклади охорони здоров'я; фінансувати наукові розробки з питань онкології на принципах доказової медицини; підвищити рівень одужання до 65-70% та здійснити заходи щодо медико-соціальної реабілітації та реінтеграції у суспільство цієї категорії осіб.

Варіант 3 . Відсутність цільового фінансування.

Відсутність цільового фінансування в умовах недостатнього рівня забезпеченості закладів медичним обладнанням та медикаментами призведе до суттєвого зниження рівня своєчасного виявлення захворюваності, застосування застарілих малоефективних систем лікування, підвищення рівня смертності та дорокової летальності, зниження рівня соціального захисту онкохворих громадян.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Програма повинна передбачати:
- впровадження єдиного інформаційного простору для закладів, що надають допомогу онкологічним хворим та онкологічних хворих, перехід до єдиної автоматизованої технології оцінки ефективності протиракових заходів на засадах доказової медицини;
- постійний моніторинг захворюваності на злоякісні новоутворення, удосконалення нормативно-правової бази з питань реєстрації випадків ураження населення злоякісними новоутвореннями;
- удосконалення нормативно-правової бази, розроблення та впровадження соціальних та економічних нормативів, забезпечення європейських стандартів права громадян на спеціалізовану медичну допомогу;
- створення системи постійного моніторингу забруднення навколишнього середовища канцерогенними речовинами, його вплив на рівень онкологічної захворюваності;
- покращання раннього виявлення злоякісних пухлин на рівні первинної мережі закладів охорони здоров'я шляхом відновлення ефективної системи онкопрофоглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією;
- забезпечення високого рівня діагностики і лікування злоякісних новоутворень відповідно до міжнародних стандартів діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих шляхом покращання матеріально-технічної бази онкологічних закладів та створення спеціалізованих центрів боротьби з раком на базі діючих закладів охорони здоров'я;
- проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем етіології, патогенезу раку та лікувального впливу специфічних протиракових засобів і біотерапії, а також прикладних досліджень в галузі організації онкологічної допомоги населенню;
- удосконалення програми підготовки з питань онкології спеціалістів як загальної мережі, так і спеціалізованих закладів;
- підвищення рівня обізнаності населення з питань онкології, індивідуальної профілактики раку та сучасних методів лікування, пропаганда здорового способу життя із залученням засобів масової інформації;
- впровадження сучасних інформаційних технологій для моніторингу та оцінки ефективності заходів Програми;
- розвиток міжнародного співробітництва з приоритетних аспектів протиракової боротьби.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:
- удосконалити нормативно-правову базу медичної допомоги онкологічним хворим та реєстрацію випадків ураження населення злоякісними новоутвореннями;
- сформувати розуміння суспільства та окремого громадянина детермінант та ризиків щодо формування онкозахворювань;
- збільшити кількість виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях на 10 %;
- досягти зниження захворюваності на злоякісні новоутворення деяких локалізацій (рак молочної залози, шейки матки, рак передміхурової залози) на 10%;
- знизити показники смертності на 10-15% від злоякісних новоутворень;
- забезпечити доступну безоплатну медичну допомогу онкологічним хворим;
- забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку онкологічним хворим;
- знизити рівень дорокової летальності онкологічних хворих до 25-30%;
- підвищити відсоток хворих, які утримають хіміотерапевтичне лікування за рахунок бюджетних коштів 60-70%;
- створити систему симптоматичної допомоги онкологічним хворим у термінальних стадіях;
- покращити матеріально-технічну базу закладів, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, які будуть передбачені у Державному бюджеті Міністерства охорони здоров'я та іншим головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за виконанням Програми, за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми 2940 млн.грн., з них за рахунок коштів Державного бюджету 2 000 млн.грн.

 


Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від_________2006р. №_________

Київ

 

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми
"Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки"

1. Схвалити Концепцію Загальнодержавної програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки", що додається.

Визначити МОЗ державним замовником Програми.

2. МОЗ разом з Мінекономіки, Мін'юстом, Національною академією наук та Академією медичних наук України розробити та внести до 01.07.06 Кабінету Міністрів України проект Загальнодержавної програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки".

Прем'єр-міністр України Ю. Єхануров

 


Пояснювальна записка
до проекту Концепції загальнодержавної Програми
"Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Програми:

Проект Концепції загальнодержавної програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки" (далі - Концепція) розроблений на виконання Указу Президента України від 6 грудня 2005 р. № 1694 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення".

Необхідність прийняття проекту Концепції викликана зростанням захворюваності і смертності від раку у зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення. Протягом життя кожен третій-четвертий чоловік і кожна п'ята жінка можуть захворіти на рак. Рак є причиною більш як 15 відсотків усіх летальних випадків і поступається за цим показником лише серцево-судинним захворюванням. За оцінками ВООЗ, до 2020 року 20 мільйонів нових випадків раку виявлятимуться щороку.

В Україні кожного року діагностується більше 150 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. У структурі захворюваності чоловічого населення провідні 5 місць займають злоякісні пухлини легень, шлунка, шкіри, передміхурової залози, прямої кишки (53,9 від усіх злоякісних пухлин). У жінок перші 5 місць займають: рак молочної залози, шкіри, тіла матки, шлунка, ободової кишки (53,4% від усіх злоякісних пухлин). За останнє десятиліття в Україні відзначається стійке зростання онкологічної захворюваності з 310,0 випадків на 100 тисяч населення у 1995 до 328,5 у 2004 році (у середньому на 0,6% щорічно). За розрахунками спеціалістів, до 2020 року кількість тих, хто вперше захворів на рак, в Україні може зрости до 200 тисяч осіб на рік.

Майже 90 тисяч жителів України щороку помирають від раку, при чому 35 відсотків померлих від раку - особи працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається високим відсоток (38-40) онкологічних хворих, які помирають протягом одного року після встановлення діагнозу. У розвинених країнах світу цей показник не перевищує 30%.

Сьогодні в Україні проживає майже 800 тисяч людей, які в той чи інший час перенесли онкологічне захворювання.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Головною метою розпорядження є підвищення ефективності загальнодержавних заходів з покращення якості та доступності медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, впровадження державних гарантій медичної допомоги, удосконалення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Основні завдання:

- реалізація заходів, спрямованих на своєчасне виявлення онкологічних захворювань, зниження смертності та інвалідності населення внаслідок онкологічних захворювань та зменшення поширеності захворюваності;
- забезпечення максимально можливої в існуючих соціально-економічних умовах якості життя онкологічних хворих та їх адаптація у суспільстві, створення належних умов для термінальних онкологічних хворих.

Прийняття Концепції дозволить окреслити і конкретизувати можливості державної підтримки запобігання та лікування хворих з онкологічними захворюваннями, визначити необхідні обсяги фінансування Програми на реалізацію відповідних заходів щодо онкологічних захворювань.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

У проекті Концепції загальнодержавної програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки" передбачені заходи, які можна розподілити за такими напрямами:
- заходи, спрямовані на первинну та вторинну профілактику онкопатології шляхом запровадження скринінгових програм, відновлення ефективної системи онкопрофоглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією, залучення засобів масової інформації;
- заходи, спрямовані на надання якісної та ефективної медичної допомоги шляхом реалізації заходів, передбачених Концепцією;
- заходи, спрямовані на удосконалення нормативно-правової бази системи охорони здоров'я та системи підготовки медичного персоналу з питань онкології.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правове урегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо зменшення втрат суспільства шляхом зниження смертності та інвалідності населення внаслідок онкологічних захворювань та зменшення поширеності захворюваності, визначено Законом України "Про державні цільові програми" від 18.03.04 № 1621-IV та Указом Президента України від 06.12.05 № 1694 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічне обґрунтування проекту Концепції виконано з урахуванням необхідних для його реалізації заходів, оцінкою їх значимості та є реальним.

Джерелом фінансування є державний бюджет, бюджети місцевих органів виконавчої влади, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Концепції

Виконання Концепції дасть змогу сформувати розуміння суспільства та окремого громадянина детермінант та ризиків щодо формування онкозахворювань, зниження захворюваності на злоякісні новоутворення деяких локалізацій (рак молочної залози, шейки матки, рак передміхурової залози), забезпечити доступну безоплатну медичну допомогу онкологічним хворим;
- забезпечити доступну безоплатну медичну допомогу онкологічним хворим;
- збільшити кількість виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях на 10 %;
- знизити показники смертності на 10-15% від злоякісних новоутворень;
- знизити рівень дорокової летальності онкологічних хворих до 25-30%;
- покращити матеріально-технічну базу закладів, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим;
- досягти зниження захворюваності на злоякісні новоутворення деяких локалізацій;
- підвищити відсоток хворих, які утримають хіміотерапевтичне лікування за рахунок бюджетних коштів 60-70%;
- удосконалити нормативно-правову базу медичної допомоги онкологічним хворим та реєстрацію випадків ураження населення злоякісними новоутвореннями;
- забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку онкологічним хворим та створити систему симптоматичної допомоги онкологічним хворим у термінальних стадіях.

В.о. Міністра В.Л.Весельський

 


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка